ถ้าคุณ "ยอมรับ" เราจะใช้คุ้กกี้เพิ่มเติมจากที่ต้องใช้ในด้านเทคนิค (รวมถึงคุ้กกี้จากซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม) เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ใช้ง่ายขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถยกเลิกความสมัครใจของคุณได้ตลอดเวลา ที่นี่ คุ้กกี้ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานด้านเทคนิคจะถูกนำไปใช้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ยอมรับ

คลาสใช้ "Google Analytics" เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้งาน โดยที่ Google ประมวลผลในการใช้งานของคุณเพื่อรายงานคลาสให้ทราบถึงสถิติของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน Google ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อาการวิเคราะห์ของ Google ร่วมกับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกัน Google เป็นผู้เก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งในบางกรณีอาจเก็บไว้นอกสหภาพยุโรปเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลที่ถูกเก็บโดย Google ทำให้ Google และสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ดูนโยบายของเราและรายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่: 01.07.2021

ในรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ 

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd. ("CLAAS“) ขอแจ้งให้ทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์

A. รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป

I. ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้แก่:

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.

29 อาคารบางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์, ชั้น 18 ห้อง 1803 ถนนสุขุมวิท 63,

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ไทย

โทรศัพท์: 662 726 9680

II. ข้อมูลติดต่อของหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูล

คุณสามารถติดต่อหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูลได้ที่:

CLAAS KGaA mbH

หน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูล

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

เยอรมนี

group.dpo@claas.com

III. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเท่านั้น หากมีความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาตามที่มีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมถึงระยะเวลาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นและการดำเนินการตามสัญญา

นอกจากนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาและตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการบรรลุตามข้อผูกพันทางสัญญาหรือทางกฎหมาย ดังนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานทางการค้าหรือทางภาษีในลักษณะเดียวกันนี้

หากข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการดำเนินการเพื่อบรรลุตามข้อผูกพันทางสัญญาหรือทางกฎหมาย ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบออกตามกำหนดเวลา เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลของคุณ และ/หรือการประมวลผลต่อไปมีความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อการเรียกคืนลูกค้า และเพื่อป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมายในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมายในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามอายุความที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน (เช่น ตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) ในกรณีดังกล่าวการประมวลผลจะถูกจำกัด กล่าวคือ จำกัดตามระยะเวลาต่ำสุดที่จำเป็นดังที่กำหนดไว้ และถูกยับยั้งไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทั้งนี้กรณีข้างต้นจะไม่มีผล หากมีการระบุเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณี

IV. ประเภทของผู้รับ

 • ผู้ให้บริการที่ผ่านการเลือกสรรอย่างละเอียดรอบคอบ ผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากเราเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเราในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการเหล่านี้ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการโฮสต์ข้อมูล การจัดการข้อมูล ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ บริการอีเมล บริการด้าน IT (เช่น การบำรุงรักษา การสนับสนุน และการโอนย้ายข้อมูล) การให้คำปรึกษา ผู้ให้บริการภายใต้งานสนับสนุนในระดับที่หนึ่ง ระดับที่สอง และระดับที่สาม บริการคอลเซ็นเตอร์ การบริหารจัดการลูกค้า ร้านค้าพัสดุไปรษณีย์ การตลาด เทคโนโลยีสื่อข้อมูล โทรคมนาคม การบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ให้บริการติดตาม บริษัทผู้พัฒนาเว็บไซต์ บริการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการรับกำจัดวัสดุ (เช่น บริการเครื่องย่อยเอกสาร) บริษัทที่ดำเนินงานวิเคราะห์ให้กับเรา ผู้ให้บริการการจัดการด้านการเงิน บริการจัดส่งและโลจิสติกส์ บริการงานพิมพ์ และบริการเทคโนโลยี (เช่น เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม) ในกรณีที่มีการใช้บริการประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการดังกล่าวจากรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณี
 • การส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เราจะส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามด้วยเช่นกันตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา และ/หรือคุณได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลอาจถูกส่งต่อไปยังผู้รับในประเภทต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น: หน่วยงานสาธารณะและสถาบันต่างๆ (เช่น สำนักงานอัยการ ตำรวจ หน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล) เพื่อเป็นการดำเนินการตามคำร้องขอของหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ ตราบเท่าที่การส่งต่อข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคุณหรือเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หลักกฎหมายที่ใช้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f และ c
 • การถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่ม CLAAS เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท CLAAS หรือให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณแก่บริษัทเหล่านั้น หากการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรการ การดำเนินการดังกล่าวจะอิงตามหลักประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามวัตถุประสงค์ด้านการจัดการภายในและการจัดทำรายงานขององค์กร หลักกฎหมายที่ใช้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f หากการถ่ายโอนข้อมูลมีความจำเป็นต่อการเริ่มต้นสัญญาที่คุณเป็นฝ่ายริเริ่ม มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือเกิดขึ้นตามความยินยอมของคุณ หลักกฎหมายที่ใช้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b หรือกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a หากการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมายของเรา หลักกฎหมายที่ใช้จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ c สำหรับการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือจากกรณีข้างต้น โปรดอ้างอิงจากรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณี
 • บุคคลที่สามซึ่งมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับเรา หากการถ่ายโอนข้อมูลมีความจำเป็นต่อการเริ่มต้นสัญญา มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือเกิดขึ้นตามความยินยอมของคุณ หลักกฎหมายที่ใช้จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b หรือกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a หากการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมายของเรา หลักกฎหมายที่ใช้จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ c

V. การถ่ายโอนไปยังประเทศที่สาม

หากเราเป็นผู้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตัวเองหรือผ่านผู้ให้บริการในประเทศนอกเขตสหภาพยุโรป เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะในการดำเนินการดังกล่าวดังที่ระบุในกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 44 และผู้ให้บริการของเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศนอกเขตสหภาพยุโรปต่อเมื่อประเทศดังกล่าวมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่ผ่านการรับรองตามกฎข้อบังคับ GDPR ระดับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักระดับการป้องกันที่เพียงพอ (Adequacy Decision) ของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือตามการรับรองที่เหมาะสมดังที่ระบุในกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 46

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม (ประเทศนอกเขต EU หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป – EEA) จะเกิดขึ้นในกรณีที่

 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเข้าร่วมหรือต่อคำร้องขอของคุณ
 • มีการจำเป็นต่อการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
 • มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือคุณเป็นผู้ให้ความยินยอม
 • เป็นไปตามกรอบการประมวลผลคำสั่งงานเมื่อมีการเลือกใช้ผู้ให้บริการรายนั้นๆ

หากประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ผ่านการตัดสินถึงระดับการคุ้มครองที่เพียงพอจากคณะกรรมาธิการ EU ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป เราจะดำเนินการโดยอาศัยสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายผู้รับข้อมูลมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตกลงในข้อสัญญาของสหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EU ร่วมกับฝ่ายผู้รับข้อมูล หรือมิฉะนั้น เราอาจดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลโดยอิงตามการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยที่การเพิกถอนดังกล่าวจะมีผลในอนาคต โปรดดูเนื้อหาในข้อ A.VII. โดยเราจะจัดเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อข้างต้นตามคำร้องขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่เราทำการประมวลผลข้อมูลผ่านผู้รับที่ไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมโดยอิงตามการให้ความยินยอมของคุณแต่เพียงอย่างเดียว เราขอแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้: ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขาดระเบียบบังคับที่เพียงพอในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และอาจไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล การบังคับใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณอาจทำได้ยากหรือถูกละเลย และอาจไม่มีการควบคุมดูแลการประมวลผลต่อเนื่องและการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้จากรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณี

VI. ภาระหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณไม่มีภาระผูกพันทั้งทางกฎหมายและทางสัญญาในการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีกฎระเบียบระบุไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณี

VII. สิทธิที่เกี่ยวข้อง

คุณมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่ว่นบุคคลของคุณตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 15 หากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิในการขอแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 16 หากเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย คุณสามารถขอให้มีการลบข้อมูลหรือจำกัดการประมวลผล รวมทั้งคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 17, 18 และ 21) คุณสามารถแสดงสิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลผ่านระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามความยินยอมหรือตามสัญญาที่คุณได้เข้าร่วม โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 20

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 7 วรรค 3

หากคุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่เกิดขึ้นจากการให้ความยินยอมของคุณก่อนการเพิกถอนดังกล่าว

การเพิกถอนสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยแบบฟอร์ม คุณสามารถติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเองได้ตามข้อมูลติดต่อดังที่ระบุในหัวข้อ A. II. หาก CLAAS ได้จัดเตรียมวิธีอื่นๆ ในการแสดงสิทธิสำหรับการเพิกถอน (เช่น ลิงก์สำหรับออกจากระบบในอีเมลจดหมายข่าวทุกฉบับ) คุณจะได้รับการแจ้งถึงข้อมูลดังกล่าวจากรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะกรณี

คุณสามารถแสดงสิทธิดังกล่าวต่อ CLAAS ได้โดยใช้ข้อมูลติดต่อดังที่ระบุในหัวข้อ A. II.

หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลละเมิดต่อสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลที่คุณเลือก (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 77)

ทั้งนี้คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลของ CLAAS ได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกัน (privacy@claas.com)

หากคุณแสดงสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ c โดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 15-22 วรรค 12 บท 3-6 รวมทั้งกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 7 วรรค 3 ซึ่งรวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนที่ชัดเจนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล โดยมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยอิงตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 12 วรรค 6 ซึ่งรวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับอันสมควรตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอในการแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล หรือการจำกัดการประมวลผล (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 16 และ 17 วรรค 1 และ 18) และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอดังกล่าวไปยังผู้รับ (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 19) และไปยังคุณในฐานะบุคคลผู้เกี่ยวข้อง (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 12)

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการคัดค้านตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 21

1. คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f (การประมวลผลข้อมูลตามหลักการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์) ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลตามสถานการณ์เฉพาะเจาะที่เกิดขึ้นกับคุณ

หากคุณขอคัดค้าน ทาง CLAAS จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่ว่า CLAAS สามารถแสดงให้เห็นเหตุผลอันจำเป็นและสมควรได้รับการคุ้มครองสำหรับการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งอยู่เหนือผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือหากประมวลผลเป็นไปเพื่อการแสดงสิทธิ การใช้สิทธิ หรือการป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมาย

2. CLAAS จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการโฆษณาทางตรง คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาในลักษณะดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

หากคุณคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาทางตรง ทาง CLAAS จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป

การคัดค้านสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยแบบฟอร์มและควรได้รับการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้:

privacy@claas.com

B. การจัดเตรียมรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะกรณีบนเว็บไซต์ของเราสำหรับบุคคลทั่วไป

I. การจัดเตรียมเว็บไซต์ของเราสำหรับบุคคลทั่วไป

หากการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความต้องการข้อมูลเท่านั้น โดยที่คุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือส่งข้อมูลอื่นใดให้กับ CLAAS (เช่น ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ) ทาง CLAAS จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่มีการถ่ายโอนจากเบราว์เซอร์ของคุณมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น การรวบรวมข้อมูลมีความจำเป็นทางเทคนิคเพื่อให้เราสามารถแสดงเว็บไซต์ดังกล่าวต่อคุณได้ หลักกฎหมายที่ใช้จะเป็นไปตามฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณไว้ในล็อกไฟล์ต่างๆ มีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและระบบต่างๆ มีความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเมื่อ โดยที่การคัดค้านดังกล่าวจะมีผลในอนาคตซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหาในหัวข้อ A. VII. ทั้งนี้ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลลจะรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นเช่นเดียวกัน

ข้อมูลในประเภทต่อไปนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมขณะเข้าชมเว็บไซต์: ข้อมูลการใช้งานและปริมาณการรับส่งข้อมูล รวมทั้งข้อมูลเอกสารทางเทคนิคและล็อกไฟล์ต่างๆ เช่น

 • วันที่และเวลาในการเข้าถึง
 • ผลต่างของโซนเวลาจากเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)
 • IP แอดเดรส
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ต้นทางก่อนเรียกดูเว็บไซต์ปัจจุบัน
 • เว็บไซต์ที่เรียกดูผ่านเว็บไซต์ปัจจุบัน (เนื้อหาคำขอ)
 • หน้าเว็บไซต์ที่มีการเข้าชม
 • ข้อความแจ้งเตือนว่าการเรียกดูสำเร็จหรือไม่
 • ปริมาณข้อมูลที่มีการถ่ายโอน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา และเวอร์ชั่นที่ใช้
 • ระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออก หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ในขณะเตรียมการใช้งานเว็บไซต์ การลบข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเซสชั่นสิ้นสุดการทำงาน ในกรณีการจัดเก็บข้อมูลในล็อกไฟล์ต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกอย่างช้าที่สุดภายใน 30 วัน ระบบจะไม่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้รวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ

เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่กล่าวไว้ข้างต้นไปยังบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัท CLAAS) เพื่อการแสดงเนื้อหาภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา (เช่น การเชื่อมต่อ IFRAME เพื่อแสดงแค็ตตาล็อก CLAAS Collection) หลักกฎหมายที่ใช้จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราได้แก่การจัดเตรียมเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเมื่อ โดยที่การคัดค้านดังกล่าวจะมีผลในอนาคตซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหาในหัวข้อ A. VII.

II. การใช้งานบริการ (เช่น คุกกี้ เครื่องมือการวิเคราะห์ และเครื่องมือการตลาดแบบติดตามกลุ่มเป้าหมาย)

บนเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานบริการ (เช่น คุกกี้ เครื่องมือการวิเคราะห์ และเครื่องมือการตลาดแบบติดตามกลุ่มเป้าหมาย) ในประเภทต่อไปนี้:

 • ความจำเป็นทางเทคนิค:

เราใช้งานบริการประเภท "มีความจำเป็นทางเทคนิค“ เนื่องจากบริการในประเภทดังกล่าวมีความจำเป็นทางด้านเทคนิคต่อการจัดเตรียมเว็บไซต์และการให้บริการตามคำขอของคุณ บริการเหล่านี้จะทำงานอยู่เสมอ

 • การวิเคราะห์ทางสถิติ:

เราจะใช้บริการประเภท "การวิเคราะห์ทางสถิติ" ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องอินเทอร์เน็ตและการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ของเราในทางสถิติทั่วทั้งเว็บไซต์และระหว่างอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นและปรับปรุงข้อเสนอของเรา

 • การตลาด:

เราใช้งานบริการประเภท "การตลาด" เพื่อปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เหมาะกับความสนใจของคุณมากยิ่งขึ้นและเพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจึงได้จัดทำโปรไฟล์เฉพาะทั่วทั้งเว็บไซต์และอุปกรณ์ (เช่น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้งานจากอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่อง) เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่มาจากแหล่งอื่นๆ)

 • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:

เราใช้งาน "ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม“ ในการนำเสนอฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา เทคโนโลยีจากผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถแสดงเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราได้อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้

ในบริการประเภท "การวิเคราะห์ทางสถิติ", "การตลาด“ และ "ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม“ เราจะอาศัยผู้ให้บริการภายนอกด้วยเช่นกัน (เช่น Google) ซึ่งจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเหล่านั้น (เช่น การจัดทำโปรไฟล์) ผู้ให้บริการภายนอกอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณในประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเขตสหภาพยุโรป เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ทั้งผู้ให้บริการภายนอกและหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศดังกล่าวจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ CLAAS ใช้งานบนเว็บไซต์และการกำหนดประเภทของบริการดังกล่าวได้ในส่วนต่อไปนี้:

หลักกฎหมายสำหรับการใช้งานบริการที่มีความจำเป็นทางเทคนิคจะเป็นไปตามกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (TMG) มาตรา 15 วรรค 3 หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อ

 • มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเข้าร่วม (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b) หรือ
 • มีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ c)
 • มีการจำเป็นต่อการรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (กฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f)

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายได้ทุกเมื่อ โดยที่การคัดค้านดังกล่าวจะมีผลในอนาคตซึ่งสอดคล้องตามเนื้อหาในหัวข้อ A. VII. นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะลบคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ 

หลักกฎหมายสำหรับการใช้งานบริการประเภทการวิเคราะห์ทางสถิติ การตลาด และฟังก์ชั่นเพิ่มเติมจะเป็นไปตามกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (TMG) มาตรา 15 วรรค 3 โดยอิงตามการให้ความยินยอมของคุณ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามหลักของกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a โดยอิงตามการให้ความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตามเนื้อหาในหัวข้อ A. VII. โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลงผานตัวเลือก "เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการคุ้มครองข้อมูล"

ความยินยอมของคุณจะมีผลเป็นระยะเวลาหกเดือน หลังจากนั้นเราจะขอความยินยอมจากคุณใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณใหม่อีกครั้งผ่านการแสดงแบนเนอร์คุกกี้ เมื่อมีการเพิ่มบริการใหม่บนเว็บไซต์ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณใหม่ เพื่อให้สามารถใช้งานบริการดังกล่าวต่อไปได้ (เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์)

โปรดทราบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่คุณกำหนดเองอาจทำให้การตั้งค่าต่างๆ (เช่น ความยินยอมของคุณ)ไม่ได้รับการจัดเก็บในระยะยาว และเราอาจต้องขอความยินยอมจากคุณใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการแต่ละอย่างได้ในส่วนต่อไปนี้:

C. รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบเฉพาะกรณีสำหรับการดำเนินการคำร้องขอ (โดยทั่วไป) และคำร้องเรียน รวมทั้งการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น คำร้องขอข้อมูล ใบสั่งซื้อ หรือการสนับสนุน และคำร้องขอให้ติดต่อกลับ)

คุณสามารถเลือกช่องทางในการติดต่อ CLAAS ผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นี้หรือแบบฟอร์มสำหรับการติดต่อที่ได้รับการจัดเตรียมไว้บนเว็บไซต์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเพื่อใช้ในการดำเนินการคำขอของคุณ ตอบคำถาม หรือติดตามคำร้องเรียน

การประมวลผลนี้จะอิงตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f สำหรับการดำเนินการตามคำขอของคุณที่ส่งมาถึงเรา และเพื่อการจัดการและติดตามคำร้องเรียนต่างๆ รวมไปถึงการสื่อสารกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยสอดคล้องตามเนื้อหาในหัวข้อ A. VII. หากการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในทางสัญญา การประมวลผลจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดต่อกลับถึงคุณจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับอยู่เพื่อแสดงว่าเป็นข้อมูลที่ต้องระบุ นอกจากนี้ คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ตามความสมัครใจ ข้อมูลดังกล่าวอาจได้แก่ข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคล (เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล), ข้อมูลการทำงาน (เช่น บริษัท ที่อยู่) และข้อมูลเนื้อหาการสื่อสาร (หากคุณแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเราเกี่ยวกับคำร้องของคุณ)

นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลการใช้งานและปริมาณการรับส่งข้อมูลด้วยเช่นกัน (เช่น IP แอดเดรส วันที่และเวลาสำหรับคำร้องขอของคุณ) หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f ซึ่งอิงตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ และความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศของระบบ

นอกเหนือจากการดำเนินการตามคำขอและคำร้องเรียนแล้ว เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินวิธีทางการตลาดและการโฆษณาโดยสอดคล้องกับเนื้อหาในหัวข้อ D. ของรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

หากจำเป็น เราจะส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจำหน่ายของ CLAAS ที่ดูแลรับผิดชอบคุณหรือที่คุณเลือก คู่ค้าของ CLAAS (เช่น ผู้นำเข้า) หรือบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท CLAAS หากการส่งต่อดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการติดตามและดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ

CLAAS จะจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออก เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันในทางกฎหมายหรือทางสัญญา หรือมีสิทธิที่เกิดขึ้นจากความยินยอมของคุณให้เราจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นระยะเวลานานขึ้น คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากหัวข้อ A.III. ของรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจได้รับการจัดเก็บต่อไปโดยเป็นไปตามความยินยอมที่คุณเป็นฝ่ายให้ไว้และ/หรือตามสถานะการอนุญาตเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่ยอมรับทางกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การติดต่อลูกค้าหรือการเรียกคืนลูกค้า และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อเป็นการป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมายในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามอายุความที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน (เช่น ตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายการรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของเราในการจัดเก็บข้อมูลของคุณจะสอดคล้องตามหลักความจำเป็นและความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ โดยที่บริษัทในเครือองค์กรและบริษัทที่เป็นคู่ค้าจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่จำเป็นต่อการดำเนินงานให้ลุล่วง คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากหัวข้อ A.IV.

D. วิธีทางการตลาดและการโฆษณา รวมถึงการสื่อสารผ่านโฆษณา การวิจัยตลาดและความคิดเห็น และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

CLAAS จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย (เช่น การวิจัยตลาดและความคิดเห็น แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น)

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายหมายรวมถึงแบรนด์ CLAAS ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทในเครือ CLAAS หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CLAAS หรือช่วยรองรับการทำงาน (เช่น อุปกรณ์ไถพรวนดิน การใส่ปุ๋ย เทคนิคการใส่ปุ๋ย เทคนิคการหว่านเมล็ด การอารักขาพืช และซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์ม) คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในคำประกาศความยินยอม (เช่น ไปรษณีย์ อีเมล รวมถึงจดหมายข่าว โทรศัพท์/บริการข้อความ และการแจ้งเตือนแบบพุช เช่น บนเว็บไซต์หรือแอพ) เมื่อคุณให้ความยินยอมในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อส่งเสริมการขายสำหรับเว็บไซต์หรือแอพ เราจะส่งข้อความแบบพุชจากแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้ให้คุณ: claas.com, connect.claas.com และแอพ CLAAS connect

หลักกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลจากความยินยอมของคุณเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a โดยคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในภายหลัง (โปรดดูที่หัวข้อ A. VII.)

CLAAS จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่ได้รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ไว้ในคำสั่งซื้อของ CLAAS Global Sales GmbH1 และ CLAAS Service and Parts GmbH1 ("ฝ่ายต่างๆ") ด้วยเช่นกัน และจะส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังฝ่ายดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย (เช่น การติดต่อเพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางที่คุณได้เลือกไว้ การวิจัยตลาดและความคิดเห็น รวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า) หลักกฎหมายจากความยินยอมของคุณเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a โดยคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในภายหลัง (โปรดดูที่ A.) หลักกฎหมายจากความยินยอมของคุณเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ a โดยคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานในภายหลัง (โปรดดูที่หัวข้อ A. II.) โดยข้อมูลจะถูกประมวลผลแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้มีการวางแผนสำหรับอนาคตว่าการประมวลผลข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ในบริบทนี้จะเกิดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างฝ่ายต่างๆ ในอนาคต

สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายต่างๆ จะประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้ร่วมกัน:

 • ข้อมูลการยืนยันตัวตนส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, CLAAS ID, ตำแหน่งและหน้าที่ในบริษัท และวันเกิด)
 • ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลบริษัท (ชื่อบริษัท ที่อยู่ จุดมุ่งเน้นของบริษัท ขนาดบริษัท ข้อมูลกลุ่มยานพาหนะเพื่อการขนส่ง หมายเลขลูกค้า ประวัติบริษัท (เช่น วันที่จัดซื้อหรือวันที่ใช้งานเครื่องจักรครั้งแรก) ข้อมูลมูลค่าการซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ (เช่น การพบปะลูกค้าและการสาธิตผลิตภัณฑ์)
 • ข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสนใจและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ (เช่น ความสนใจในผลิตภัณฑ์ ความสนใจของลูกค้า ช่องทางการสื่อสารที่ต้องการหรือที่เลือกไว้ ความสนใจในการลงทุนหรือการซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหรือเช่าและการให้บริการที่ได้ใช้บริการ (เช่น การทดลองขับ, การสาธิตเครื่องจักร, การจัดกิจกรรม, แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น CLAAS connect, แอพพลิเคชั่น และการเงิน) ประวัติลูกค้า ข้อมูลมูลค่าการซื้อขาย ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเข้าเยี่ยมชม การคลิกและการตีกลับของจดหมายข่าว แอพ เว็บไซต์และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้มาอย่างถูกกฎหมายจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ช่วงเวลาที่คุณอาจต้องการเครื่องจักรใหม่ อะไหล่ หรือการให้บริการ เป็นต้น ประวัติและการตอบรับแคมเปญต่อกิจกรรมทางการตลาดทางตรง และกระแสตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ข้อมูลเครื่องจักร (ข้อมูลหลักของเครื่องจักร ข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องจักร และข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรซึ่งรวมถึงหมายเลขเครื่องจักรและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิต หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ รุ่น ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ติดตั้ง การกำหนดค่า ขนาดเฮกตาร์ที่ทำงานได้ จำนวนฟ่อนที่ผลิตได้ โหลดที่ทำได้ และชั่วโมงการทำงาน)

เราจะประมวลผลที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อใช้ในการส่งการยืนยันคำขอของคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าการติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อจะไม่สามารถดำเนินการโดยบุคคลอื่นได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ หากเราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ขั้นตอนที่เรียกว่า Double Opt-In จะถูกนำมาใช้งาน โดยคุณจำเป็นต้องเรียกดูลิงก์ในอีเมลยืนยันเพื่อแสดงตัวตนว่าคุณหรือผู้ที่มีอำนาจทางฝั่งของคุณเป็นผู้เริ่มการติดต่อ ในกรณีที่การติดต่อดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นความผูกพันตามสัญญา การประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ b

โดยมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ฝ่ายต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ตามความยินยอมทางการตลาดของคุณหรือเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายทางตรง รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือข้อมูลที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการให้บริการจากฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ฝ่ายต่างๆ จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับคุณและเชื่อมโยงคุณเข้ากับโปรไฟล์ของคุณในฐานข้อมูลของเรา อีกทั้งฝ่ายต่างๆ จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้และได้รับมาเพื่อกำหนดข้อมูลและข้อเสนอที่คุณอาจให้ความสนใจมากที่สุดสำหรับการติดต่อเพื่อส่งเสริมการขาย โดยมีเป้าหมายคือการปรับแนวทางการส่งเสริมการขายให้ตรงกับความสนใจของคุณและปรับข้อเสนอให้เหมาะสมกับคุณ จากการทำงานร่วมกับแต่ละฝ่ายจึงได้มีการตกลงกันในข้อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดของกฎข้อบังคับ GDPR ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้สิทธิของคุณและการปฏิบัติตามข้อผูกมัดด้านข้อมูลตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 13 และ 14 โดยหลักการแล้วคุณสามารถติดต่อเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ที่ฝ่ายซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้ หาก CLAAS KGaA mbH ในฐานะผู้ให้บริการสถาปัตยกรรมระบบขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการร้องขอการลบข้อมูลและสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในบางกรณีและหลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ฝ่ายต่างๆ อาจติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสำหรับแบรนด์ CLAAS (เช่น ข้อเสนอบริการเพิ่มเติม แนวทางเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาดและความคิดเห็น และแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า) รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทในเครือ CLAAS เป็นผู้จัดจำหน่าย หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ CLAAS หรือช่วยรองรับการทำงาน (เช่น อุปกรณ์ไถพรวนดิน การใส่ปุ๋ย เทคนิคการใส่ปุ๋ย เทคนิคการหว่านเมล็ด การอารักขาพืช และซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์ม) แม้ไม่มีความยินยอมทางการตลาดก็ตาม ทั้งนี้ให้ถือตามหลักกฎหมายของกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ f โดยเงื่อนไขสำหรับการตลาดทางตรงที่สนับสนุนผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายคือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงคุณไม่คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างแนวทางส่งเสริมการขายและรับทราบถึงสิทธิในการคัดค้านตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 21 (โปรดดูที่หัวข้อ A. VII. ของรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้)

หลักกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารและข้อมูลการจดบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการจัดทำเอกสารความยินยอมของคุณเป็นไปตามกฎข้อบังคับ GDPR มาตรา 6 วรรค 1 บท 1 ข้อ c และ f ซึ่งโดยปกติแล้วการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการ (เช่น ตัวแทนด้านการตลาด, ธุรกิจจัดทำสิ่งพิมพ์, ผู้ให้บริการด้าน IT, CRM และผู้ให้บริการข้อความ) ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลคำสั่งงาน โดยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่มีตำแหน่งในประเทศที่สามรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน (โปรดดูที่หัวข้อ A. V. เกี่ยวกับการถ่ายโอนไปยังประเทศที่สาม)

E. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก

เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ของบริษัทในเครือ CLAAS) การเรียกดูลิงก์ดังกล่าวจะเป็นการเปิดหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอกบนหน้าต่างใหม่ รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ไม่ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอก

1 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, อีเมล: infoclaas@claas.com; คุณสามารถติดต่อหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูลได้โดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือทางอีเมล group.dpo@claas.com

2 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, อีเมล: infoclaas@claas.com; คุณสามารถติดต่อหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูลได้โดยใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานดูแลการคุ้มครองข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือทางอีเมล group.dpo@claas.com